Termeni și condiții

1. - CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

Termenii condiției descrise în această pagină sunt aplicabili în Spania, pentru condițiile din alte țări, vă rugăm contactați-ne .

1.a. - CELO Hungária și CELO Romania (în prezent, Vânzătorul) va livra produsele care fac obiectul prezentei propuneri de vânzare în conformitate cu următoarele condiții de vânzare, care vor avea prevalență, în caz de conflict cu privire la orice condiții de cumpărare ale unei terțe părți (aici, cumpărătorul), care poate apar sau au fost trimise vânzătorului atașat și / sau conținut în orice comandă de cumpărare.

1.b. - Fără a aduce atingere clauzei 1.a. menționate mai sus, nicio comandă de cumpărare primită de la Cumpărător nu va fi percepută ca un acord obligatoriu cu Vânzătorul, cu excepția cazului în care este trimis în scris și confirmarea de primire este confirmată în scris de către Vânzător.

1.c. - Nicio modificare a Condițiilor de vânzare menționate aici nu obligă și / sau obligă Cumpărătorul și / sau Vânzătorul, cu excepția cazului în care ambele părți sunt de acord reciproc și fac acest lucru în scris.

1.d. - În cazul în care Vânzătorul promovează produsele printr-un catalog și / sau un document similar, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica orice design, specificații și / sau caracteristici tehnice ale acestuia.

2. - PREȚURI

2.a. - Prețurile de vânzare vor fi cele incluse în ofertă și / sau în propunerea de vânzare.

2.b. - Dacă pe durata contractului de vânzare și / sau a programului de livrare, există o creștere a costurilor forței de muncă și / sau a materialelor și / sau alte creșteri ale costurilor legate de fabricarea ambalajelor, Vânzătorul își rezervă dreptul de a crește prețul produselor menționate. proporțional în conformitate cu cele menționate anterior și prețul final va fi cantitatea acceptată și achitată de către Cumpărător.

3. - TERMENI DE PLATĂ

3.a. - Toate produsele vor fi achitate în conformitate cu condițiile convenite cu clientul sau în mod implicit, în termen de 30

(treizeci) de zile de la primirea facturii corespunzătoare. În cazul în care plata nu este efectuată de către Cumpărător

în perioada menționată anterior, Vânzătorul va avea dreptul să solicite și să primească 20% (douăzeci la sută) de dobânzi de la data facturii până la plata integrală a sumei datorate.

3.b. - În cazul în care Cumpărătorul nu procedează la plata sumei totale datorate în termenele convenite în Clauza 3.a., Vânzătorul va avea dreptul de a adopta, fără excluderea oricărui alt drept legal, următoarele măsuri: (i) opriți toate livrările în așteptare către Cumpărător până când suma totală datorată a fost plătită integral și / sau (ii) pentru a anula toată producția, ceea ce va întârzia livrarea viitoare și va rămâne în vigoare pentru numărul total de zile de întârziere a plății în totalitate din suma datorată și / sau (iii) pentru a anula comanda de cumpărare și a primi despăgubiri pentru costurile și / sau cheltuielile rezultate din toate daunele și / sau pierderile suferite până la data anulării respective.

4. - TRANSPORT ȘI LIVRARE

4.a. - Cu excepția cazului în care Vânzătorul prevede altfel cu privire la propunerea și / sau oferta de vânzare, toate produsele vor fi expediate pe riscul și cheltuielile Cumpărătorului, acesta din urmă fiind complet responsabil pentru costurile totale de transport. Orice costuri suplimentare care decurg din livrarea produselor către Cumpărător vor fi responsabilitatea totală a acestuia din urmă.

4.b. - În cazul în care Cumpărătorul nu acceptă livrarea produselor în perioada convenită și, în orice caz, conținutul ofertei de vânzare făcute de către Vânzător, se va considera că Vânzătorul a pus produsele la dispoziția Cumpărătorului în termenul convenit și că Cumpărătorul a refuzat livrarea acestuia. În acest caz, produsele vor rămâne în posesia Vânzătorului pe riscul și cheltuielile Cumpărătorului, Cumpărătorul fiind responsabil pentru orice costuri de depozitare și manipulare etc. suportate, cu excepția cazului în care Cumpărătorul a convenit anterior o nouă dată de livrare produsele împreună cu Vânzătorul și Cumpărătorul vor accepta în mod expres costurile suplimentare pe care Vânzătorul le facturează Cumpărătorului ca urmare a refuzului inițial.

4.c. - Datele de livrare convenite care se extind pe o perioadă pe termen lung și sunt conforme cu un calendar de prognoză nu vor fi modificate, în niciun caz, cu mai mult de o lună mai mult decât datele inițiale de prognoză. În orice caz, va fi necesară autorizarea scrisă expresă a Vânzătorului pentru ca aceste modificări să intre în vigoare.

4.d. - Orice dată de livrare convenită și / sau conținută în ofertă și / sau propunere de vânzare va fi interpretată, în mod unic și exclusiv, ca o dată estimată de livrare. În niciun caz Vânzătorul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere directă sau indirectă, daune, cheltuieli și / sau costuri rezultate din întârzierea livrării produsului.

4.e. - Vânzătorul își rezervă dreptul de a livra Cumpărătorului acele cantități de produse care nu depășesc sau sunt implicit 10% (zece la sută) din cantitățile solicitate de Cumpărător sau prin ordinul de cumpărare și / sau acceptate la momentul respectiv de către Vânzător prin propunerea de vânzare. Această marjă va fi înțeleasă în mod expres ca fiind acceptată de Cumpărător, care renunță la orice acțiune și / sau drept împotriva Vânzătorului pentru o astfel de circumstanță.

5. - CALITATE ȘI DEFECTE

5.a. - Dacă se detectează vreo defecțiune a produselor care rezultă din defecte de material și / sau de manoperă și întotdeauna și când

Vânzătorului i s-a adus la cunoștință cele menționate anterior într-o perioadă maximă de două săptămâni de la data livrării

produselor către Cumpărător, Vânzătorul va înlocui piesele defecte într-un termen rezonabil care nu trebuie să depășească trei

luni. În orice caz, această obligație va intra în vigoare numai în cazul în care defectele produsului au fost verificate și confirmate anterior de către Vânzător direct.

5.b. - Cumpărătorul va furniza Vânzătorului, în cazul în care verificarea defectelor are loc la facilitățile

Cumpărător, cu toate costurile estimate pentru o astfel de verificare, precum și numărul de piese selectate, returnând Vânzătorului acele piese care sunt declarate în cele din urmă defecte. Procedura menționată mai sus va necesita, în orice caz și astfel încât să fie declarată valabilă, o autorizare prealabilă scrisă a Vânzătorului, precum și controlul ulterior și aprobarea rezultatelor ulterioare. Transportul pentru returnarea produselor defecte va fi organizat de către Vânzător.

5.c. - Dacă Vânzătorul este informat despre defectele produsului la mai mult de două săptămâni de la primirea din partea Cumpărătorului, Vânzătorul nu are nicio obligație cu Cumpărătorul cu privire la starea și / sau starea produselor.

5.d. - În cazul în care produsele supuse returnării au fost deja achitate de către Cumpărător, Vânzătorul va rambursa factura corespunzătoare care urmează să fie trimisă de către Cumpărător odată ce a fost primită conformitatea acestora. În niciun caz, Cumpărătorul nu va deduce costul total al sumei rambursate pentru produsele defecte din alte facturi în așteptare plătibile Vânzătorului.

5.e. - Vânzătorul va întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura calitatea și specificațiile tehnice ale produselor, ajustând cele menționate mai sus la cerințele legale stabilite pentru utilizarea obișnuită a produselor, permițând marjele de eroare în PPM conform ISO-16426. Cu toate acestea, și întotdeauna când utilizarea finală a produsului depășește sfera și controlul Vânzătorului, fezabilitatea acestuia nu va fi interpretată ca o garanție pentru utilizări diferite ale produsului, altele decât utilizarea obișnuită.

5.f . - Cumpărătorul va despăgubi Vânzătorul pentru toate creanțele primite de Vânzător cu privire la orice daune, vătămări, pierderi, pierderi de venituri și / sau similare, fie direct, fie indirect, care rezultă din utilizarea produsului și / sau din alte aplicații decât utilizarea obișnuită care poate fi întreprinsă. de către Cumpărător sau terți.

5.g. - Vânzătorul nu este sub nicio responsabilitate față de Cumpărător în ceea ce privește produsele conform clauzelor menționate anterior

(Clauzele 5.a., 5.b., 5.c., 5.d., 5.e. și 5.f.), iar Cumpărătorul renunță la orice acțiune și / sau drepturi ca stabilite prin clauzele menționate anterior. În niciun caz, Cumpărătorul nu va compensa Vânzătorul cu o valoare mai mare de 10% din valoarea totală facturată anual între ambele părți.

6. - PROPRIETATE

6.a. - Produsele sunt considerate pe riscul și cheltuielile Cumpărătorului din momentul în care Vânzătorul predă produsele către serviciul de transport contractat care efectuează livrarea.

6.b. - Vânzătorul va fi considerat proprietarul legal de drept al produselor până la plata integrală a cumpărătorului.

6.c. - Odată ce data de plată convenită pentru produse a fost atinsă, iar plata totală nu a fost efectuată de către Cumpărător, Vânzătorul poate prelua produsele în orice moment, informând Cumpărătorul despre acest eveniment în scris. În acest caz, Cumpărătorul acceptă în mod expres să returneze toate produsele Vânzătorului, iar Cumpărătorul va fi responsabil pentru toate costurile și riscurile legate de transportul și returnarea respectivelor produse.

6.d. - Drepturile Vânzătorului, astfel cum sunt stabilite în partea 6 a prezentului document, vor fi interpretate ca nu periclitează, în niciun caz,

drepturile aparținând Vânzătorului privind Cumpărătorul, astfel cum sunt stabilite de legea aplicabilă.

7. - PENALITĂȚI

7.a. - Cumpărătorul va despăgubi Vânzătorul pentru toate daunele, vătămările, penalitățile, amenzile, costurile și / sau cheltuielile suportate de Vânzător și / sau pentru cele menționate mai sus, în cazul în care Vânzătorul este declarat responsabil de terți pentru director și / sau indirect activități referitoare la Cumpărător.

8. - FORȚA MAJORĂ

8.a. - Dacă oricare dintre părți (Cumpărător și / sau Vânzător) provoacă o întârziere sau nu respectă obligațiile de livrare și / sau recepție ale produselor pentru vânzare către terți ca urmare a acțiunii industriale, demonstrațiilor, închiderii afacerii și / sau pentru orice altă circumstanță similară dincolo de controlul oricăreia dintre părți, fiecare dintre părți va fi considerată liberă de obligație în calitate de Cumpărător și / sau Vânzător, deoarece nerespectarea obligațiilor a fost considerată ca fiind împiedicată, împiedicată și / sau făcută imposibilă ca o consecință a evenimentelor unor circumstanțe menționate anterior. În acest caz, Cumpărătorul va rambursa Vânzătorului toate costurile și / sau cheltuielile suportate de Vânzător pentru lucrările efectuate și / sau pentru materialele utilizate anterior înainte de evenimentele menționate anterior.

8.b. - În cazul în care Cumpărătorul (sau o parte din acesta) este vândut și / sau transferat către o terță parte, Cumpărătorul va întreprinde toate măsurile necesare și suficiente pentru a se asigura că entitatea achizitoare își îndeplinește toate obligațiile corespunzătoare în calitate de Cumpărător al produselor subiectul propunerii de vânzare, garantând că Vânzătorul își poate îndeplini cererea legitimă de furnizor.

8.c. - Cumpărătorul nu trebuie, fără acordul expres scris al Vânzătorului: (i) să ofere vreo garanție cu privire la produsele Vânzătorului, (ii) să vândă produsele folosind numele Vânzătorului și / sau (iii) să utilizeze orice siglă și / sau denumiri care implică faptul că sunt un agent al Vânzătorului.

9. - JURISDICȚIA ȘI LEGEA APLICABILĂ

9.a. - Legea spaniolă se aplică acestei propuneri de vânzare și instanțelor din orașul Barcelonei, care vor avea jurisdicție exclusivă cu privire la orice conflict care decurge din același lucru între Cumpărător și Vânzător.

Published: 2021-12-02